function write_time() { document.write("Monday 20 Nov 2017"); } write_time();